कोंकणी थळावो अणभव पॅक

कोंकणी थळावो अणभव पॅक

Rating
1
Reviews
1
कोंकणी थळावो अणभव पॅक
कोंकणी थळावो अणभव पॅक

App details

Release date

2017-11-18

Last update

2023-03-02

Product ID

9MV3P55CMZ6P

Categories

Personalization

About कोंकणी थळावो अणभव पॅक

सदांच अप-टू-डेट, सदांच Windows भाशा अणभव सुदारता!

Windows आतां Microsoft Store मार्फत फुकट भाशा अध्यावतां दिता. अशें जाल्ल्यान, आमी निरंतरी तुमची प्रादेशीक भास सुदारूंक शकता आनी तुमच्या डिव्हायसाक हीं अद्यावतां स्वचालीत धाडूंक शकतात. थळावो अणभव पॅक ऍप्लिकेशन स्थापीत करून, तुमचे भाशेंतलो Windows मजकूर सदांच अप-टू-डेट आसतलो.

तुमचे थळावे भाशेंतलो Windows मजकूर चड बरो करूंक आदार दिवंक इत्सूक आसात? Windows कडेन आसपावीत आशिल्लें प्रतिक्रिया हब ऍप्लिकेशन वापरून, तुमी मजकूर सुदारूंक सोंपेपणीं सुचोवण्यो पुरवण करूंक शकतात. Cortana सोद बॉक्सांत फकत “प्रतिक्रिया हब” टंक करचो वा Windows key + F दामची आनी तशीच धरची.

टीपः शब्द रचना कोश आनी वाचा सारकीं अतिरिक्त भाशा तेंको खाशेलपणांय स्थापीत करूं येतात. स्थापीत केल्ल्या खाशेलपणां प्रमाणें, सांठवणीची आवश्यकताय घडये वेगळी आसतली.

Key features