සිංහල පෙදෙසි අත්දැකීම් ඇසුරුම

සිංහල පෙදෙසි අත්දැකීම් ඇසුරුම

Rating
4.2
Reviews
12
සිංහල පෙදෙසි අත්දැකීම් ඇසුරුම
සිංහල පෙදෙසි අත්දැකීම් ඇසුරුම

App details

Release date

2017-11-19

Last update

2023-01-31

Product ID

9NVF9QSLGTL0

Categories

Personalization

About සිංහල පෙදෙසි අත්දැකීම් ඇසුරුම

සැමවිටම යාවත්කාලීන, සැමවිටම වැඩිදියුණු කරන Windows භාෂා අත්දැකීම!

Windows දැන් Microsoft Store ඔස්සේ නොමිලේ භාෂා යාවත්කාල සපයයි. මෙයින් අදහස් වන්නේ අපට ඔබගේ දේශීය භාෂාව අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කර ඔබගේ උපාංගයට මෙම යාවත්කාල ස්වයංක්‍රීයව යැවිය හැකි බවයි. පෙදෙසි අත්දැකීම් ඇසුරුම ස්ථාපනය කිරීමෙන්, ඔබගේ භාෂාවේ ඇති Windows පෙළ සැමවිටම යාවත්කාලීන වනු ඇත.

ඔබගේ දේශීය භාෂාවේ Windows පෙළ වඩා යහපත් කිරීමට උපකාර කිරීමට කැමති ද? ඔබට Windows සමග ඇතුළත් ප්‍රතිපෝෂණය මධ්‍යස්ථානය යෙදුම භාවිතා කරමින් පෙළ වැඩිදියුණු කිරීමට යෝජනා වඩා පහසුවෙන් සැපයීමට හැකිය. හුදෙක් Cortana සෙවුම් කොටුවේ "ප්‍රතිපෝෂණ මධ්‍යස්ථානය" යතුරු ලියනය කරන්න නැතහොත් Windows යතුර + F ඔබන්න.

සටහන: අක්ෂර වින්‍යාස ශබ්දකෝෂ සහ කථනය වැනි අතිරේක භාෂා සහය විශේෂාංග ද ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩ ඇත. ස්ථාපිත විශේෂාංග අනුව ගබඩා අවශ්‍යතා වෙනස් වේ.

Key features