ភាសាខ្មែរ កញ្ចប់បទពិសោធន៍ផ្ទៃក្នុង

ភាសាខ្មែរ កញ្ចប់បទពិសោធន៍ផ្ទៃក្នុង

Rating
4.9
Reviews
14
ភាសាខ្មែរ កញ្ចប់បទពិសោធន៍ផ្ទៃក្នុង
ភាសាខ្មែរ កញ្ចប់បទពិសោធន៍ផ្ទៃក្នុង

App details

Release date

2017-11-18

Last update

2023-03-02

Product ID

9PGKTS4JS531

Categories

Personalization

About ភាសាខ្មែរ កញ្ចប់បទពិសោធន៍ផ្ទៃក្នុង

អាប់ដេតជានិច្ច តែងតែធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍ភាសារបស់ Windows ប្រសើរឡើង!

Windows ឥឡូវគឺកំពុងផ្តល់ជូនការអាប់ដេតភាសាឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ Microsoft Store។ នេះមានន័យថា យើងអាចបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ភាសាក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងផ្ញើការអាប់ដេតទាំងនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ឧបករណ៍របស់អ្នក។ ដោយការដំឡើងកម្មវិធីកញ្ចប់បទពិសោធន៍ផ្ទៃក្នុងនេះ អត្ថបទ Windows ជាភាសារបស់អ្នក នឹងមានការអាប់ដេតជានិច្ច។

ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយធ្វើឱ្យអត្ថបទ Windows ជាភាសាក្នុងតំបន់របស់អ្នកល្អប្រសើរជាងមុន? អ្នកអាចផ្តល់ការផ្តល់យោបល់យ៉ាងងាយស្រួលលើការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់អត្ថបទនានាដោយប្រើកម្មវិធីហាប់​មតិ​ប្រតិកម្ម ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ Windows។ គ្រាន់តែវាយបញ្ចូល “ហាប់​មតិ​ប្រតិកម្ម” ក្នុង ប្រអប់ស្វែងរក Cortana ឬចុចឃី Windows + F ឱ្យជាប់។

ចំណាំ៖ លក្ខណៈពិសេសគាំទ្រភាសាបន្ថែមនានា ដូចជាវចនានុក្រមប្រកបពាក្យ និងសម្តី ក៏អាចត្រូវបានដំឡើងផងដែរ។ តម្រូវការកន្លែងផ្ទុកខុសពីគ្នាតាមលក្ខណៈពិសេសដែលបានដំឡើង។

Key features